Reklamační řád

Práva spotřebitele z vadného plnění

1.1 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

(I) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

(II) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

(III) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

(IV) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

(V) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Jestliže spotřebitel zjistí poškození zboží nebo rozdíl mezi fakturou (záručním listem) a dodaným zbožím, prodávající doporučuje spotřebiteli, aby jej bezodkladně kontaktoval za účelem odstranění takových vad. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

1.2 Nemá-li věc vlastnosti uvedené v bodu 7.1 má spotřebitel následující práva:

(I) právo na dodání nové věci, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, resp. výměnu součásti věci, týká-li se vada jen součásti věci;

(II) právo na odstoupení od smlouvy, není-li možné dodání nové věci nebo výměna součásti;

(III) právo na bezplatné odstranění vady (opravu), pokud je vzhledem k povaze vady postup podle bodů (i) a (ii) neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu;

(IV) právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti nebo na odstoupení od smlouvy i v případě odstranitelné vady, není-li možné věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad;

(V) právo na přiměřenou slevu v případě, že spotřebitel neodstoupí od smlouvy či neuplatní právo na dodání nové věci, na výměnu součásti nebo opravu věci. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu také tehdy, pokud prodávající nemůže novou věc bez vad dodat, vyměnit její součást či věc opravit, a v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, resp. v situaci, kdy by zjednání nápravy působilo spotřebiteli značné obtíže. Přiměřenou slevu z ceny musí spotřebitel uplatnit místo práva na výměnu věci u vad věcí prodávaných za nižší cenu nebo věcí použitých.

Práva z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

1.3 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží; to však neplatí:

(I) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

(II) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

(III) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí spotřebitelem; nebo

(IV) vyplývá-li to z povahy věci.

1.4 Vady se uplatňují v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně též v sídle prodávajícího. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající je dále povinen poskytnout spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Doporučená adresa pro uplatnění vad je:

TEMPISH s.r.o.

Na Zákopě 2,

772 00 Olomouc

Česká republika

nebo e-mailová adresa: reklamace@tempish.cz

Je-li však na faktuře (záručním listu) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším, uplatní spotřebitel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a spotřebitelem při koupi věci.

1.5 Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí spotřebitel. Jestliže spotřebitel způsob vyřízení nezvolí nejpozději do 3 dnů od uplatnění reklamace, zvolí jej prodávající.

1.6 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od řádného uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. Tato lhůta neběží, pokud spotřebitel nedodal prodávajícímu veškeré poklady a dokumenty potřebné k vyřízení reklamace.

1.7 Při dodání nové věci vrátí spotřebitel prodávajícímu na náklady prodávajícího věc původně dodanou.

1.8 V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním nároků z vad; výši účelně vynaložených nákladů je spotřebitel prodávajícímu povinen prokázat

1.9 Ustanoveními výše uvedených bodů tohoto článku 7 se neřídí práva kupujícího, který není spotřebitelem. Práva z vadného plnění náležející kupujícímu, který není spotřebitelem, se řídí občanským zákoníkem.

 2. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

2.1 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou využity výhradně za účelem splnění předmětu smlouvy, tj. dodání zboží a provedení nezbytných účetních operací (vyhotovení daňového dokladu, identifikace platby kupujícího učiněné bankovním převodem) a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou případů nezbytných pro splnění předmětu smlouvy (např. pokud bude nutné poskytnout některé údaje dopravci v souvislosti s dopravou zboží). Veškeré údaje dobrovolně poskytnuté kupujícím v rámci objednávky jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.2 Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním jeho osobních údajů pro účely splnění předmětu smlouvy prodávajícím. Na žádost kupujícího prodávající údaje o kupujícím, s výjimkou údajů sloužících k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede, vymaže z databáze zákazníků.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Platné a účinné VOP jsou veřejně dostupné na internetových stránkách prodávajícího a v jeho prodejnách, a je zajištěna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3.2 Nákupem zboží kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího; právo kupujícího tento souhlas kdykoli odvolat zůstává nedotčeno.

3.3 Prodávající a kupující se zavazují usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů. V případě stížnosti se spotřebitel může obrátit na službu VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz za podmínek tam uvedených. Se svými stížnostmi se kupující mohou obrátit také na orgán dohledu nebo státního dozoru.

3.4 Tyto VOP jsou platné a účinné od 10. 1. 2014 a platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

 

4.  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  

Formulář pro odstoupení od smlouvy:

(vyplněný formulář zašlete na adresu firmy: TEMPISH s.r.o., Na Zákopě 2, 772 00 Olomouc, Česká republika, společně s navráceným zbožím, nebo mailem na adresu: prodej@tempish.cz )

 

jméno a příjmení kupujícího (spotřebitele): ...................................................................................................

adresa kupujícího (spotřebitele): .................................................................................................................

e-mail kupujícího (spotřebitele): .................................................................................................................

oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží číslo faktury: .............................................................

přesný název zboží:....................................................................................................................................

zakoupené u firmy TEMPISH s.r.o., Na Zákopě 2, 772 00 Olomouc, Česká republika.

e-mail: info@tempish.cz

datum objednání zboží: ..............................................  datum obdržení zboží: ..............................................

podpis kupujícího (spotřebitele):...................................................................................................................

datum odstoupení od smlouvy: ....................................................................................................................